نکاتی درباره خبرنویسی

در این مقاله ۱۲نکته به منظور راهنمایی نویسندگان خبر ذکر و برای هر کدام شرح محتصری نوشته شده است. هدف این مقاله ، یادآوری برخی اصول خبرنویسی با تاکید بر لزوم اجرای درست آن و نیز آشنا کردن علاقه مندان به فن خبرنویسی با این اصول بوده است.

ادامه مطلب: نکاتی درباره خبرنویسی

آدینه ای زیبا در کنار همراهانی به ذلالی چشمه ساران تفتان - غار طبیعی لادیز

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply